Міжнародний мистецький фотопроєкт «Місто VS Карантин»

Унікальний мистецький фотопроєкт «Місто VS Карантин», створений у Львові, який на сьогодні зібрав 168 учасників з більш ніж 80 країн світу з усіх континентів, буде представлений в Житомирі.

3 – 30 березня 2021 року.
Місцевий Навколокультурний простір
провулок Скорульського, 5, (тел.: +380 93 540-550-7)
Відкриття 3 березня (середа), о 17:00
 
Автори та куратори проєкту «Місто VS Карантин» Сашко Балабай та Дарина Балабай – львівські кінорежисери, журналісти, члени Української кіноакадемії, автори багатьох мистецьких та соціальних проєктів. Роботу над проєктом Сашко і Дарина розпочали в квітні 2020 року і продовжують працювати до сьогодні, збираючи унікальні фотоісторії про карантин з країн, які ще не представлені в проєкті. Також автори планують згодом видати фотокнигу проєкту. В проєкті представлено більше 200 робіт від 168 авторів з більш ніж 80 країн Світу, з усіх континентів. Дата та місце створення першої фотографії – Українська антарктична станція «Академік Вернадський», грудень 2019 року, а дата останньої – Макао, 9 лютого 2021 року. Фотографії, зібрані в проєкті, візуалізують події, що відбувались в різних містах по всьому світу від самого початку карантину і до сьогодні.

Дерев’яні конструкції, дизайн яких був розроблений авторами проєкту спільно з архітекторкою Ангеліною Єфіменко, утворюють такий собі лабіринт карантинних вражень. Блукаючи по ньому відвідувачі занурюються у простір, який розповідає історії про існування міста та його мешканців під час карантину. Фотографії, надруковані на полотні, проглядають з під білої сітки, немовби прориваються назовні думки, мрії та сподівання авторів фотографій.

Куратори проєкту дали можливість висловитись авторам, які є не тільки професійними фотографами, а й домогосподарками, музикантами, радіоведучими, художниками, директорами музеїв, військовими, фото кореспондентами, стоматологами, шеф кухарями, лікарями, фудблогерами, адвокатами, вчителями, мистецтвознавцями та представниками інших професій. Наймолодшому учаснику проєкту 14 років. До кожної з фотографій її автор надав унікальну особисту історію, яку відвідувач може довідатись під час кураторських екскурсій. Експозицію супроводжує унікальний документальний відео ряд озвучений авторською музикою від молодого композитора Tsukrovy Kit.

Анотацію до проєкту написала відома художниця Влада Ралко, її фоторобота також представлена на експозиції.

На афіші проєкту та на сертифікатах, що отримають всі учасники проєкту, використана робота талановитої авторки з міста Рівне - Яніни Псюрської.

Проєкт реалізовано спільно з Львівською спілкою архітекторів НСАУ та за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА, ГО «Житомир зроби голосніше», «Місцевий Навколокультурний центр».

Інформаційні партнери:
Національна спілка фотохудожників України, Арт-об’єднання «Kyivphotos-Hall 2012»
Медіа-підтримка - Інтернет-ресурс «ФотоАфіша», видання «Шофар»


International art photo project "City VS Quarantine"

The unique art photo project "City VS Quarantine", created in Lviv, which today gathered 168 participants from more than 80 countries from all continents, will be presented in Zhytomyr

March 3 - 30, 2021 at the Local Cultural Center “Mistsevyi Navkolokulturnyi prostir” on Skorulskoho Lane 5
(tel .: +380 93 540-550-7).

Authors and curators of the project "City VS Quarantine" Sashko Balabai and Darina Balabai - Lviv film directors, journalists, members of the Ukrainian Film Academy, authors of many art and social projects. Work on the project Sashko and Darina began in April 2020 and continue to work to this day, collecting unique photo stories about quarantine from countries not yet represented in the project. The authors also plan to publish a photo book of the project later. The project presents more than 200 works by 168 authors from more than 80 countries, from all continents. The date and place of creation of the first photo - Ukrainian Antarctic Station "Academic Vernadsky", December 2019, and the date of the last - Macau, February 9, 2021. The photos collected in the project visualize the events that took place in different cities around the world from the beginning of quarantine to the present day.

The wooden structures, designed by the authors of the project together with the architect Angelina Yefimenko, form a kind of labyrinth of quarantine impressions. Wandering through it, visitors are immersed in a space that tells stories about the existence of the city and its inhabitants during quarantine. The photos printed on the canvas are viewed from under the white grid, as if thoughts are breaking out, dreams and hopes of the authors of the photos.

The curators of the project gave the opportunity to paticipate to authors who are not only professional photographers, but also housewives, musicians, radio presenters, artists, museum directors, military, photojournalists, dentists, chefs, doctors, food bloggers, lawyers, teachers, art critics and other professionals. The youngest participant of the project is 14 years old. For each of the photos, its author provided a unique personal story that the visitor can learn during curatorial tours. The exposition is accompanied by a unique documentary video series sounded by the author's music from the young composer Tsukrovy Kit.

An annotation to the project was written by the famous artist Vlada Ralko, her photo work is also presented at the exhibition.

The poster of the project and the certificates received by all project participants used the work of a talented author from the city of Rivne - Yanina Psyurskaya.

The project was implemented jointly with the Lviv Union of Architects of NSAU and with the support of the Department of Culture, Nationalities and Religions of LODA, NGO "Zhytomyr zroby golosnishe", the Local Cultural Center "Mistsevyi Navkolokulturnyi prostir".

Information partners:
National Union of Photo Artists of Ukraine, Art Association "Kyivphotos-Hall 2012"
Media support - Internet resource "PhotoAfisha", publication "Shofar"